Tata Nano sẽ vào Việt Nam


Tata Nano se vào Viet Nam

     De có the dua các san pham cua tap doàn Tata vào Viet Nam som nhat có the phuc vu nguoi tiêu dùng, hien nay Công ty Co phan ô tô TMT can tuyen dung bo sung các vi trí sau dây:
1. Giám doc Bán hàng:                       02 nguoi.
2. Giám doc Dich vu sau bán hàng: 02 nguoi.
3. Giám doc Marketing:                       01 nguoi.
4. Cán bo phu trách Truyen thông và cán bo Marketing: 02 nguoi.
5. Cán bo chuyên làm Ke toán tong hop: 01 nguoi.
6. Phó truong phòng ke toán:                     01 nguoi.
7. Truong phòng To chuc cán bo:             01 nguoi.
8. Chánh van phòng:                                    01 nguoi.
9. Van thu luu tru:                                         01 nguoi.
10. Phó truong phòng Xuat nhap khau:   01 nguoi.
11. Tro lý Chu tich Hoi dong quan tri:       01 nguoi.

Moi chi tiet cu the xem theo duong dan: http://tmt-vietnam.com/ListNews/1/3/739/Tin-tuyen-dung.aspx

Các bài viết khác
Hỗ trợ
Tư vấn sản phẩm
04.3633.8580 / 0913.482.088
Tư vấn dịch vụ và phụ tùng
1900 54 54 62 / 0912.816.215

Công ty cổ phần ôtô TMT
Địa chỉ: 199B Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 3862 8205 - Fax:
(+84) 3862 8703

Copyright TMT - Thiết kế website bởi ADC Việt Namcầm sim