Công bố thông tin số 623/TB-TMT-HĐQT về về BB họp HDQT và NQ số 621/NQ-TMT-HDQT thông qua nội dung thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng GĐ thành Chủ tịch HDQT

Công bố thông tin số 623/TB-TMT-HĐQT về về BB họp HDQT và NQ số 621/NQ-TMT-HDQT thông qua nội dung thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Tổng GĐ thành Chủ tịch HĐQT.

Xem chi tiết tại: CBTT 623 BB va NQ HDQT V.v lay y kien CD bang VB

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *