Công bố thông tin số 701/TB-TMT-HĐQT ngày 28/06/2021 về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

Công bố thông tin số 701/TB-TMT-HĐQT ngày 28/06/2021 về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2021.

Xem chi tiết tại đây:  TMT – CBTT Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

Tags: