Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Bộ Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2021.

Xem tại đây: TMT- CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Bộ tài liệu bao gồm: 

1. Quyết định số 1288/QĐ-TMT-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. 

2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

4. Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

5. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

6. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. 

7. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. 

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô TMT ngày 08/7/2021

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô TMT ngày 23/7/2021

10.Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

11. Sơ yếu lý lịch Ông Bùi Văn Kiên

12. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

13. Quy chế bầu cử Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021 Công ty cổ phần ô tô TMT. 

 

 

Tags:
Messenger Messenger
Đại lý Danh sách đại lý
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay

Để lại lời nhắn