TÀI LIỆU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

2. Tờ trình 536 Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỷ 2017-2021

3. Thông báo số 622/TB-TMT ngày 10/8/2019 về việc đề cử ứng cử thành viên ban kiểm soát 2017-2021

Tags:
Messenger Messenger
Đại lý Danh sách đại lý
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay

Để lại lời nhắn