TMT – CBTT ngày 23.10.2021 về Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Công bố thông tin số 1179/TB-TMT-HĐQT ngày 23.10.2021 về Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021. Chi tiết xem tại đường link: TMT- CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2021

Tags: