TMT – CBTT Nghị quyết số 1229-NQ-TMT-HĐQT ngày 04.11.2021 của Hội đồng quản trị

Công bố thông tin Nghị quyết số  1229/NQ-TMT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/11/2021 về việc:  

  • 1 .Thông qua việc trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thay đổi kiểm soát viên  theo đúng quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020-NĐ-CP
  • 2. Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, giao cho Chủ tịch HĐQT phê chuẩn bổ nhiệm Tổng giám đốc theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp 2020

Chi tiết xem tại đường link: TMT-CBTT Nghị quyết số 1229-NQ-TMT-HĐQT ngày 04.11.2021 của Hội đồng quản trị

Tags:
Messenger
Danh sách đại lý
Zalo
Gọi ngay

Để lại lời nhắn