Tờ trình số 80/TTr-TMT-HĐQT về việc thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 chưa phân phối

Tờ trình số 80/TTr-TMT-HĐQT về việc thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021 chưa phân phối.

Xin vui lòng xem tại đây:Tờ trình 80/TTr-TMT-HĐQT

Tags:
Messenger
Danh sách đại lý
Zalo
Gọi ngay

Để lại lời nhắn