Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022

Công ty Cổ phần Ô Tô TMT xin trân trọng công bố tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022.

Chi tiết xem tại đường link: 

Bộ tài liệu: TL ĐHĐCĐ 2022 bao gồm:

1. Quyết định số 209/QĐ-TMT-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Quy chế bầu cử Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 Công ty cổ phần ô tô TMT. 

5. Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 Công ty cổ phần ô tô TMT. 

6. Đơn ứng cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 Công ty cổ phần ô tô TMT. 

7. Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 Công ty cổ phần ô tô TMT. 

8. Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 Công ty cổ phần ô tô TMT. 

9. Mẫu sơ yếu lý lịch.

10. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần ô tô TMT. 

11. Quy chế biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần ô tô TMT. 

12. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. 

13. Báo cáo của Hội đồng quản trị Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

14. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

15. Các tờ trình trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

16. Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

17. Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

18. Biên bản Họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

20. Tờ trình số 220/TTr-TMT- HĐQT về việc Ủy quyền cho HĐQT được tham gia các dự án Bất động sản

21. Tờ trình số 238/TTr-TMT-HĐQT về việc Sửa đổi điều lệ Công ty 

22. Tờ trình 272 – Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

23. Tờ trình 273 – Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

24. Tờ trình 274 – Ủy quyền cho HĐQT được chủ động tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất xe điện, xe nhiên liệu hóa thạch và làm việc với tỉnh Hưng Yên xin thuê từ 50-80ha đất làm Nhà máy sản xuất xe điện

Trân trọng, 

Công ty Cổ phần Ô Tô TMT

Tags:
Messenger Messenger
Đại lý Danh sách đại lý
Zalo Zalo
Gọi ngay Gọi ngay

Để lại lời nhắn